فعالیتهای علمی و آموزشی گروه تاریخ آموزش و پرورش بروجرد

نام شهرستان : بروجرد                                       عنوان درس : انقلاب های قرون جدید    

آموزشگاه : سمیه 1                                         کتاب : تاریخ ایرن و جهان 2 سوم رشته ادبیات و علوم انسانی

 کلاس : سوم انسانی                                       صفحات کتاب : 22 تا 32

زمان اجرا 90 دقیقه                                        مدرس : فاطمه لطفی

مشخصات کلی

 

 

 

انقلاب های قرن هجدهم در اروپا ـ انقلاب استقلال آمریکا ـ انقلاب صنعتی جهان ـ انقلاب کبیر فرانسه ـ تلاش برای آزادی ـ برابری ـ برادری

تحلیل آموزش

  آشنایی با مهمترین انقلاب های قرن هجدهم   

  آشنایی با انقلاب استقلال آمریکا

  آشنایی با چگونگی استقلال آمریکا

  آشنایی با انقلاب صنعتی در اروپا

  آگاهی از رابطه انقلاب صنعتی با گسترش استعمار و استثمار در جهان

  آشنایی با انقلاب کبیر فرانسه

  آگاهی از طبقات اجتماعی فرانسه در آستانۀ انقلاب و نقش طبقۀ متوسط در انقلاب کبیر

  آگاهی از دلایل انقلاب کبیر و چگونگی و مراحل و پیروزی انقلاب کبیر

  آشنایی با احزاب و گروههای سیاسی در آستانۀ انقلاب فرانسه

 

هدفهای کلی

  از فراگیران انتظار می رود در پایان درس :

  انقلابهای بزرگ قرن هجدهم در اروپا و آمریکا را نام ببرند

  دلایل مهاجرت اروپائیان و اکتشافات جغرافیایی را بیان کنند 

  بیشترین مهاجران به قاره آمریکا را نام ببرند

  عوامل زمینه ساز استقلال آمریکا را شرح دهند

  رهبر استقلال آمریکا را نام ببرند

  چگونگی آغاز انقلاب صنعتی و از چه کشوری و چرای آن را توضیح دهند

  چگونه انقلاب صنعتی باعث گسترش استعمار در جهان شد شرح دهند

  نتایج انقلاب صنعتی را در اروپا و جهان بیان کنند

  جامعه فرانسه در آستانه انقلاب کبیر به چند طبقه تقسیم می شد توضیح دهند

  علت ناراضی بودن طبقه متوسط از دولت فرانسه را بیان کنند

  عوامل مهم انقلاب فرانسه را ارزیابی کنند

  چگونگی پیروزی انقلاب فرانسه را توضیح دهند

  مهمترین احزاب و گروههای سیاسی در روزهای نخستین انقلاب کبیر فرانسه را شرح دهند

 

هدفهای رفتاری    

اکتشافات جغرافیایی ـ گسترش استعمار ـ مسعمرات انگلستان ـ رنسانس در زمینه علوم تجربی ـ اختراعات مفهوم انقلاب _ شعار انقلاب کبیر فرانسه ـ نقش روشنفکران در انقلاب فرانسه ـ اولین جرقه انقلاب فرانسه ـ اوضاع سیاسی و اجتماعی فرانسه در آستانه انقلاب

  

پیش دانسته ها

  اکتشافات جغرافیایی چرا و چگونه آغاز شد ؟

  رنسانس در زمینه علمی در اروپا چه تحولی ایجاد کرد ؟

  گسترش مستعمرات انگلستان در جهان و انگلیسیها چه ضرب المثلی را در این زمینه بکار می بردند ؟

  انقلاب صنعتی با اختراع کدام ماشین و توسط چه کسی و در چه کشوری و چرا آغاز شد ؟

  چرا استعمار ملل آفریقا و آسیا و استثمار ملل اروپا از نتایج انقلاب صنعتی است ؟

  شعار انقلاب فرانسه چه بود ؟

  نقش روشنفکران در انقلاب کبیر فرانسه به چه میزان بود ؟

  اوضاع سیاسی و اجتماعی فرانسه در آستانه انقلاب چه نقشی در انقلاب فرانسه داشت ؟

 

ارزشیابی ورودی

اگر بیشتر دانش آموزان به سئوالات ارزشیابی ورودی پاسخ صحیح دادند درس جدید شروع می شود در غیر اینصورت معلم توضیحی در مورد مطالبی که در پیش دانسته ها مطرح شد ارائه می دهد

 

      نتیجه 

کتاب درسی

نقشه جغرافیایی جهان

کتاب های تاریخی در مورد انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا مانند انقلاب فرانسه نوشته آلبرماله

معرفی داستان ها و رمان های معروف مربوط به وقایع مهم انقلاب فرانسه (بینوایان)

گچ و تخته

 

انتخاب رسانه های  آموزشی متناسب        با محتوا

زمان بر اساس دقیقه 3

12

5

2

3

15

5

10

5

60 دقیقه

 

 

 


1ـ سلام و احوالپرسی و حضور غیاب

2ـ اجرای ارزشیابی ورودی

3ـ مرور مطالب گذشته

4ـ آماده سازی ( ایجاد انگیزه )

5ـ معرفی موضوع (نگارش هدف کلی )

6ـ تدریس درس جدید به شیوه ی سخنرانی

7ـ جمع بندی

8ـ ارزشیابی پایانی

9ـ تعیین تکلیف و فعالیت تکمیلی  

 

 

 

 

فعالیت های مربوط        به معلم

 

 

 

تعداد دانش آموزان 25 نفر است که دانش آموزان را 5 گروه 5 نفره تقسیم کرده به صورت تصادفی و درس را به 5 قسمت تقسیم کرده و هر نفر از دانش آموزان یک گروه یک قسمت را مطا لعه کرده و سپس برای سایر دانش آموزان توضیح دهد و دانش آموزان می توانند از دانش آموزان مربوطه سئوال کرده و در صورت لزوم معلم سئوالات و توضیحات اضافی را می دهد.

روش دوم: درس بین دانش آموزان به روش قبلی تقسیم کرد. و به همان تعداد روش قبل بعد از تمام شدن مطالعه دانش آموزان گروه الف برای گروه ب و برعکس 5 سئوال را طرح کرده و سپس گروه سوم ج جواب های این گروه را صحیح کرده و نمره ارزشیابی خود را به دانش آموزان این گروه ها می دهد و این عمل در مورد سایر گروههای کلاس نیز همزمان اجرا می شود. و در پایان کلاس نیز نیز معلم یک ارزشیابی پایانی از دانش آموزان می گیرد و به عنوان نمره نهایی در دفتر کلاس وارد می شود.

فعالیت دا نش آموزان     

ارزش یابی

پایانی

1-انقلاب کبیر فرانسه را با انقلاب استقلال امریکا مقایسه کنید

2- علت مهم شکست انگلستان در مقابل مهاجرنشین های امریکا چه بود

3- به نظر شما چرا انقلاب صنعتی ابتدا در انگلستان اتفاق افتاد

4- چرا طبقه متوسط از حاکمیت رژیم پادشاهی در فرانسه ناراضی بودند

5- مهمترین احزاب و گروههای سیاسی در نخستین روزهای انقلاب فرانسه را توضیح دهید

 فعالیت

تکمیلی

1-درباره دوره ی وحشت و ترور در تاریخ انقلاب فرانسه مطلبی تهیه کنید

2- در مورد زندگی جرج واشنگتن رهبر استقلال امریکا و اولین رئیس جمهور امریکا مطلبی تهیه کنید

3- تاثیرات انقلاب فرانسه بر سایر انقلابات در جهان بررسی کرده و مطلبی تهیه کنید

4- متناسب با قسمت های اندیشه و جست و جوی این درس موضوعاتی دیگری می توان طرح کرد

 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 8:29  توسط سرگروه آموزشی تاریخ  |